Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Instal·lacions de Vapor a alta pressió 20Kg. cm2.

    Per cabines desgasificadores amb impulsió d'aire a 80ºC mitjançant conductes rectangulars de xapa aïllada exteriorment amb llana de roca densitat 140, regulació pneumàtica i centralitzada.
    - Soldadura homologada amb tub d'acer per a premses de producció, calderes, aire comprimit, etc.