Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • Procés Industrial

    Planta formigó. Castellot. Vic: Producció d’aigua calenta amb calders de 950 Kw.
    General Cable. Sala desgasificadora: Calefacció amb vapor a 20 Kg 180ºC, ventilació OZO a cabines de proves 100.000 volts.
    Caves Segura Viudas: Producció ACS 250 Kw.