PROCESOS INDUSTRIALS

Execució de projectes especials per a sistemes de processos productius d’alt rendiment. Obtenir el més alt nivell d’eficiència, qualitat i producció.

Instal·lacions frigorífiques.

Sistemes de conservació i congelació de productes alimentaris o de materials especials que necessitin efectuar proves de treball i rendiment a baixes temperatures.

Construcció amb panells frigorífics i muntatge d’equips per a cambres de conservació de productes fresc, túnels de congelació i procés industrial. Motors de 20 fins a 1200cv.


Producció d’aigua calenta i freda

Per procés industrial plantes de formigó assecat del formigó. Refredament d’aigua de processos productius. Producció ACS, etc amb calderes d’aigua calenta, vapor, bescanviadors de plaques i dipòsits acumuladors aïllats. Potència 4100 Kw.


Instal·lacions de Vapor a alta pressió 20Kg. cm2.

Per cabines desgasificadores amb impulsió d’aire a 80ºC mitjançant conductes rectangulars de xapa aïllada exteriorment amb llana de roca densitat 140, regulació pneumàtica i centralitzada.
- Soldadura homologada amb tub d’acer per a premses de producció, calderes, aire comprimit, etc.


Generadors d’aire calent per processos d’assecat

Generadors d’aire calent especialment dissenyats per la acceleració d’asecat de procesos indutrials del sector alimentari i industrial.

Instal·lacions frigorífiques

Instal·lacions frigorífiques

Producció d’aigua calenta

Producció d’aigua calenta

Instal·lacions de Vapor a alta pressió

Instal·lacions de Vapor a alta pressió

Generador d’aire calent per proces d’assecat

Generador d’aire calent per proces d’assecat